Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

dopaminee
6965 e642

DIY Aluminium Calligraphy Pen

miss-nerdgasmz:

watering76:

imageimage

You’ll need tape, scissors, knife, disposable chopsticks, empty aluminium can, stapler and ink.

image

Calligraphy Pen for Gothic: cut the aluminium into two pieces like above and tape it on chopstick, then Staple the aluminium.

image

Medium Point Calligraphy Pen: Fold a piece of aluminim, and cut it like picture above. Then tape it on chopstick.

image

Fine Point Calligraphy Pen: Fold a piece of aluminim, and cut it like picture above. Then tape it on chopstick.

Now enjoy it :)

image image imageimage image

☞Turning straw into pen.

ARE YOU FUCKIN SERIOUS I’VE SPENT SHIT TONS OF MONEY ON CALLIGRAPHY PENS FOR ART AND YOU’RE TELLING ME I CAN MAKE MY OWN FOR LESS THAN 4 FRIGGEN DOLLARS??? THIS IS BULLSHIT MY ENTIRE ART LIFE IS A LIE

Reposted fromRain-Flower Rain-Flower viapimpmyheart pimpmyheart
dopaminee
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viapimpmyheart pimpmyheart
dopaminee
5193 2d8e 500
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viapimpmyheart pimpmyheart
dopaminee
5319 dd10
Reposted frommartynkowa martynkowa viamagnes magnes
dopaminee
1798 0722
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viamagnes magnes
0440 2ce0
Reposted fromrichiety richiety viamagnes magnes
dopaminee
6409 2e62 500
Reposted fromthe-lost-diary the-lost-diary viamagnes magnes
dopaminee
dopaminee
1307 243f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafremde fremde
dopaminee
2397 fb2d
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamaybeyou maybeyou
dopaminee
7094 d870
Reposted fromundertow undertow viamaybeyou maybeyou
dopaminee
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viamariola mariola
dopaminee
8995 2b3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamariola mariola
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viamariola mariola
dopaminee
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaSayid Sayid
7601 f35c
Reposted frommyry myry vialugola lugola
dopaminee
6509 cbec 500
Reposted fromrol rol vialugola lugola
dopaminee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl